Icap: Συρρίκνωση του κλάδου παροχής υπηρεσιών logistics στην 5ετία

Συνεχίζεται η πτωτική πορεία του κλάδου παροχής υπηρεσιών logistics και στο πρώτο τρίμηνο του 2014, με τη σωρευτική μείωση την τελευταία πενταετία να έχει κυμανθεί στο 30%.

Συνεχίζεται η πτωτική πορεία του κλάδου παροχής υπηρεσιών logistics και στο πρώτο τρίμηνο του 2014, με τη σωρευτική μείωση την τελευταία πενταετία να έχει κυμανθεί στο 30%.

Το 2013, με βάση επικαιροποιημένη μελέτη της ICAP Group Α.Ε., που εκπονήθηκε από τις κυρίες Σταματίνα Παντελαίου και Ελένη Δεμερτζή, η πτώση κυμάνθηκε στο 7,6%, με τζίρο 305 εκατ. ευρώ, έναντι πτώσης 7% με τζίρο 355 εκατ. ευρώ το 2012, με την τάση συγκέντρωσης στον κλάδο να αναμένεται να συνεχιστεί όσο παρατείνεται η οικονομική ύφεση στην Ελλάδα.

Σήμερα, όπως αναφέρεται από την ICAP, στην ελληνική αγορά δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (παροχή υπηρεσιών logistics σε τρίτους), οι περισσότερες των οποίων προσφέρουν ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Ο ανταγωνισμός μεταξύ τους είναι έντονος και εστιάζεται σε διάφορους τομείς (π.χ., στις τιμές, στο εύρος των προσφερόμενων υπηρεσιών κ.ά.). Το γεγονός αυτό συμβάλλει στην παροχή ποιοτικότερων και πιο ολοκληρωμένων υπηρεσιών.

Σαφώς, η προσφορά και η ζήτηση των υπηρεσιών 3PL συνδέονται άμεσα με τη γενικότερη εμπορική και βιομηχανική δραστηριότητα της χώρας, τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες, τη σύνθεση του πληθυσμού των επιχειρήσεων - πελατών (όσον αφορά το μέγεθος και τους κλάδους δραστηριοποίησής τους), το επίπεδο των υποδομών, τις επενδύσεις και το θεσμικό - κανονιστικό πλαίσιο.

Αποθήκευση - διανομή

Σήμερα οι υπηρεσίες αποθήκευσης - διανομής καταλαμβάνουν το 95% της συνολικής αγοράς, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με τα αποτελέσματα της αντίστοιχης μελέτης του 2011 (92,5%).

Εξετάζοντας την κατανομή της αγοράς 3PL ανά κατηγορία προϊόντων, η έρευνα της ICAP κατέδειξε ότι στην πρώτη θέση βρίσκεται η κατηγορία των τροφίμων και ποτών, με ποσοστό 37%, για το 2012. Ακολουθεί η κατηγορία των «λοιπών προϊόντων» (π.χ., χαρτικά, χημικά, επικίνδυνα υλικά, φωτοβολταϊκά και εξαρτήματα, διαφημιστικό υλικό κ.ά.), η οποία απέσπασε μερίδιο 15%. Ακολουθούν τα ηλεκτρονικά είδη και αναλώσιμα με μερίδιο 9,5%, τα βιομηχανικά προϊόντα & πρώτες ύλες και οι ηλεκτρικές συσκευές, κατηγορίες που η καθεμία απέσπασε ποσοστό 9% περίπου. Ακολουθούν τα οχήματα και ανταλλακτικά (6%), τα φάρμακα (6%), τα έπιπλα και ο οικιακός εξοπλισμός (5,5%) και τα είδη ένδυσης και υπόδησης (3%).

Σχετικά με τα μερίδια αγοράς των κυριότερων εταιρειών και τη συγκέντρωση στον κλάδο, από τα δεδομένα της μελέτης προκύπτει ότι οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες κάλυψαν το 28% περίπου της αγοράς το 2012, ενώ οι πέντε μεγαλύτερες απέσπασαν αντίστοιχο μερίδιο 39%.

Ανταγωνιστικότητα

Εν κατακλείδι, το μέλλον του κλάδου των 3PL, σύμφωνα με την ICAP, είναι άμεσα συνυφασμένο με τη γενικότερη οικονομική δραστηριότητα και η ανάκαμψη του κλάδου θα επέλθει παράλληλα με την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Οσο, πάντως, συνεχίζει να επικρατεί το αρνητικό αυτό κλίμα, θα ενισχύονται οι τάσεις συγκέντρωσης του κλάδου, καθώς ορισμένες μικρομεσαίες εταιρείες 3PL θα «αναγκαστούν» να αποχωρήσουν απ’ αυτόν.

Στο πλαίσιο αυτό και με βάση τις ισχύουσες συνθήκες της αγοράς, οι βασικοί άξονες στους οποίους θα πρέπει να «κινούνται» οι εταιρείες του κλάδου για την ενίσχυση ή ακόμη και για τη διατήρηση της θέσης τους στην αγορά, είναι οι εξής:

* Περαιτέρω διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών logistics, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων προς την επιχείρηση - πελάτη.

* Εμφαση στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

* Εξορθολογισμός και περιορισμός των λειτουργικών τους δαπανών.

* Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού - στελεχών.

* Προσαρμογή της εμπορικής τους πολιτικής (τιμές, πιστώσεις) στις ισχύουσες οικονομικές συνθήκες της αγοράς.

* Μείωση του κινδύνου επισφαλειών που προκύπτουν από τις συναλλαγές με διάφορους πελάτες.

* Υλοποίηση επενδύσεων σε σύγχρονες τεχνολογίες και συστήματα.

Tα μεγέθη

Στο πλαίσιο της μελέτης της ICAP έγινε και χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου, η οποία βασίστηκε στην επεξεργασία των δημοσιευμένων ισολογισμών των επιχειρήσεων.

Από την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού, ο οποίος συνετάχθη βάσει δείγματος 38 επιχειρήσεων του κλάδου με διαθέσιμα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία για τη διετία 2011-2012, διαπιστώνεται ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών των εταιρειών του δείγματος αυξήθηκε κατά 2,8% το 2012/2011, ενώ λόγω αύξησης του κόστους με υψηλότερο ρυθμό τα συνολικά μεικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 2%.

Η αρνητική αυτή εξέλιξη και τα υψηλά λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων οδήγησαν στην επιδείνωση του συνολικού λειτουργικού αποτελέσματος, το οποίο κυμάνθηκε σε αρνητικά επίπεδα το 2012. Τελικά το καθαρό αποτέλεσμα των εταιρειών του δείγματος ήταν ζημιογόνο και τα δύο έτη, αυξημένο μάλιστα σημαντικά το 2012 σε σχέση με το 2011.

Στήριξη της ανάπτυξης

Ιδιαίτερη αίσθηση έχει κάνει η τοποθέτηση του μέλους της Μόνιμης Επιτροπής Logistics του υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων Γιάννη Σιαμά, ο οποίος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η νομοθεσία για την εφοδιαστική αλυσίδα στην Ελλάδα ουδόλως στηρίζει, ως έχει, την ανάπτυξη, παρά μόνο «χαρίζει τις ελληνικές υποδομές σε μεγάλες αλυσίδες logistics, χωρίς να κερδίζει η χώρα μας τίποτα».

«Η ανάπτυξη έρχεται με εξαγωγές και όχι με διερχόμενα φορτία. Από αυτά θα είχαμε όφελος μόνο αν κάποια από τα εμπορεύματα εκτελωνίζονταν ως ευρωπαϊκά στην Ελλάδα ή μεταποιούνταν, έστω σε έναν ελάχιστο βαθμό, π.χ., με κάποια αλλαγή στη συσκευασία τους, για να εισπράττουμε τον ΦΠΑ.

Οπως γίνεται σήμερα η διαδικασία, η Ελλάδα δεν κερδίζει τίποτα» ισχυρίστηκε μιλώντας σε εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη ο κ. Σιαμάς.

Μικροπαρεμβάσεις

Κατά τον ίδιο, παρότι μέχρι σήμερα έγιναν πολλές προσπάθειες για την εξέλιξη της αγοράς εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα, ουδέν πραγματοποιήθηκε σε συστημική βάση και έτσι η όλη διαδικασία αναλώθηκε σε επίπεδο μικρο-παρεμβάσεων σε συγκεκριμένους τομείς.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι εξελίξεις στον κλάδο οδηγούνται από τις επιταγές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ενώ προσθέτει ότι, παρότι η νέα νομοθεσία δημιουργεί δυνατότητες για την ανάπτυξη του επιχειρείν στον κλάδο, η έλλειψη αξιοπιστίας του κράτους απέναντι στις επιχειρήσεις, η κακή ψυχολογία και η αμφιβολία ως προς τη σταθερότητα των ρυθμίσεων δυναμιτίζουν την όποια προοπτική.

Πηγή: www.naftemporiki.gr

137 Syngrou Ave. N. Smyrni 171 21, Athens - Greece +30 210 9317941-2 +30 210 9317940

Βody representing international forwarding and logistics services enterprises.

Ordinary member of Hellenic Federation of Enterprises

Ordinary Member of FIATA

Ordinary Member of Permanent Logistics Committee

 

 

Newsletter

Enter your email to join our mailing list!

IFFAG&L

ASSOCIATION

OF INTERNATIONAL

FREIGHT FORWARDERS

& LOGISTICS ENTERPRISES

OF GREECE

This site uses cookies to provide users with the best experience. By selecting 'acceptance' you consent to the use of 'cookies'.